Algemene Voorwaarden NEMECH Comm.V.

Beste,

 

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website en -shop.

Wij doen ons uiterste best om deze zo mooi, aantrekkelijk, duidelijk en eenvoudig mogelijk te maken.

Maar wij zijn ook verplicht om u onderstaand onze algemene voorwaarden, inclusief onze privacy- en GDPR/AVG-beleid voor te stellen.

Zullen wij afspreken dat wij u hierna "KLANT" en onszelf "NEMECH" noemen?

Onze onderneming:

NEMECH Comm.V.

Weg naar As 39 Bus 14

3600 GENK

theo.sampermans@nemech.be

+32475/418178

Onernemingsnummer: 0683 814 663

BTWnummer: BE0683.814.663

RPR  Tongeren

Artikel 1: Algemene bepalingen

NEMECH, een Gewone Commanditaire Vennootschap met maatschappelijke zetel te Genk, Weg naar As 39 Bus 14, BTWnr BE 0683.814.663 , biedt haar KLANT de mogelijkheid om de producten en diensten op diverse wijzen aan te kopen, hetzij on-line via haar webwinkel, hetzij door rechtstreekse leverings- en/of uitvoeringsopdrachten. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een  KLANT. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van NEMECH zal de KLANT deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de KLANT worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door NEMECH aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere  taksen of belastingen, verplicht door de KLANT te dragen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's en/of afbeeldingen zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus, website en webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden NEMECH niet. NEMECH is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot de middelenverbintenis. NEMECH is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- en/of drukfouten.

Wanneer de KLANT specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de KLANT om vooraf met onze info-dienst contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door NEMECH. NEMECH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online Aankopen

"beschrijving bestelprocedure"

De KLANTheeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

° via kredietkaart

° via overschrijving op rekeningnummer BE73 0018 2495 4360

NEMECH is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de KLANT met betrekking tot bestellingen waarbij de KLANT betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld in deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt via Bpost en/of Postnl.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats of een opgegeven specifiek leveringsadres geleverd binnen ten laatste 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de KLANT onverwijld worden gemeld aan NEMECH.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de KLANT vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder

is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Wanneer de KLANT zelf een vervoerder de opdracht heeft gegeven om de gekochte goederen te vervoeren en deze keuze niet door NEMECH was aangeboden, gaat dit risico al over op de KLANT bij levering van de goederen aan deze vervoerder.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De door de KLANT gekochte artikelen, zowel niet geleverd als geleverd, blijven tot op het ogenblik van ontvangst door NEMECH van de gehele betaling door de KLANT, de exclusieve eigendom van NEMECH.

De KLANT verbindt zich ertoe om zo nodig derden te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van NEMECH (bv. aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor KLANTEN, die in hun hoedanigheid van consument artikelen bij NEMECH aankopen.

De KLANT heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van een reden de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de KLANT of een door de KLANT aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel  van een verkoop, fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit de oefenen moet de KLANT, NEMECH via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De KLANT kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde formulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Indien de KLANT zijn herroepingsbeslissing via email naar info@nemech.be meedeelt, zal NEMECH de ontvangst hiervan via email naar het adres van afzender bevestigen.

De KLANT moet de artikel(en) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan NEMECH heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan NEMECH. In het laatste geval dient de KLANT hiervoor met NEMECH een afspraak te maken.

De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de KLANT. 

Indien een teruggestuurd artikel op de één of andere manier in waarde is verminderd door een schade, behoudt NEMECH zich het recht om de KLANT hiervoor aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van dit artikel, die het gevolg is van het gebruik ervan door de KLANT, dat verder gaat dan nodig om de aard en kenmerken  ervan vast te stellen.

Enkel artikelen, die zich in de originele, onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle mogelijke toebehoren, gebruiksaanwijzing en factuur of aankoopbewijs, kunnen worden teruggenomen.

Indien de KLANT de overeenkomst herroept, zal NEMECH alle tot op dat ogenblik ontvangen betalingen vanwege de KLANT, inclusief eventuele leveringskosten, aan de KLANT terugbetalen binnen de maximum 14 kalenderdagen nadat NEMECH door de KLANT van zijn herroeping op de hoogte werd gesteld. Indien de goederen van de overeenkomst reeds aan de KLANT geleverd werden, bedraagt de terugbetalingstermijn maximum 14 dagen na ontvangst van de goederen door de KLANT.

De KLANT kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

- dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.

- de levering van volgens specificaties van de KLANT vervaardigde goederen.

- de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.

- de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

- de levering van verzegelde audio- en video-opnamen en verzegelde softwareprodukten, waarvan de verzegeling na levering door de KLANT

   werd verbroken.

- de levering van tijdschriften.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke bijkomende commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te kunnen doen op deze garantie, moet de KLANT een aankoopbewijs kunnen voorleggen. De KLANT wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren gedurende de garantieperiode.

Indien er een garantieprobleem gedurende de garantieperiode ontstaat, dient de KLANT contact op te nemen met NEMECH  (info@nemech.be of +32475418178).

 

Artikel 9: Niet-Betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover NEMECH beschikt, is de KLANT ingeval van niet of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet betaalde bedrag. Bovendien is de KLANT van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag met een minimum van 25,00 € per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt NEMECH zich het recht, om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

NEMECH respecteert de Belgische wet van 8 september 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor:

- de uitvoering van een afgesloten verkoopsoverenkomst.

- het verwerken van de bestelling.

- het versturen van nieuwsbrieven.

- een lidmaatschap bij NEMECH

- het uitvoeren van reclame- en marketing, enkel en allen voor de produkten waarmee NEMECH actief is.

De KLANT beschikt over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. 

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de KLANT via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan NEMECH (NEMECH Comm. V., Weg naar As 39 Bus 14, 3600 GENK, info@nemech.be) of eenvoudigweg via het contactformulier van de website, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens en alle historieken in verband met de bestellingen. Indien nodig kan de KLANT aan NEMECH ook vragen om onjuiste, onvolledige of niet pertinente gegevens te corrigeren. Via het contactformulier kan de klant ook zelf eventuele foutieve of gewijzigde stamgegevens wijzigen.

De KLANT kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe neemt de KLANT contact met NEMECH.

NEMECH behandelt uw gegevens als vertrouwelijk informatie en zal deze nooit aan derden geven, verhuren of verkopen.

De KLANT is echter zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inlog-gegevens waaronder het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de KLANT wordt gecrypteerd opgeslagen. NEMECH heeft bijgevolg geen toegang hiertoe.

Om te bekijken welke pagina's van deze webshop en webwinkel in welke mate bezocht worden, houdt NEMECH anonieme bezoekers-statistieken bij.

Voor alle vragen over  de privacy-policy bij NEMECH kan de KLANT steeds contact met NEMECH opnemen.

Artikel 11: Gebruik van Cookies

Tijdens een bezoek van de KLANT op  de servers van NEMECH kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer, tablet of  smartphone van de KLANT geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat er voor zorgt dat de toegang van en naar de servers van NEMECH vlotter gaat.

Indien de KLANT echter wenst dat cookies  niet geaccepteerd worden kan de KLANT via de instellingen van zijn browser  de cookies niet aanvaarden. Dit kan echter leiden tot een niet juiste werking van de website en/of webshop van NEMECH. Indien de KLANT geen maatregelen onderneemt tegen cookies, gaat de KLANT akkoord met het gebruik van cookies.

Artikel 12: GDPR/AVG-bepalingen

Conform de Europese privacy wetgeving hebt u als gebruiker van onze webshop alle mogelijkheden om uw data op onze webshop te beheren.


Via de AVG/GDPR opties, kunt u:

- Al uw persoonlijke gegevens aanpassen
- In/Uitschrijven voor onze nieuwsbrief

- Uitschrijven als Lid
- Al uw data downloaden
- Een rapport aanvragen van uw data
- Uw recht om vergeten te worden claimen en al uw gegevens in onze databank verwijderen

Wij verbinden ons er toe om geen enkele persoonlijke data door te geven aan derden.
Alle data die wij bewaren is strikt noodzakelijk voor de goede werking van onze shop of voor administratieve doeleinden zoals facturatie en opvolging van uw bestellingen.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door NEMECH om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen door NEMECH aangevuld worden met aanvullende  voorwaarden, waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De KLANT aanvaardt dat elektronische communicaties  en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk Recht - Geschillen

Het Belgisch Recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De Rechtbanken van de woonplaats van NEMECH zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Bijlage: Modelformulier voor Herroeping

Aan:

NEMECH Comm. V.

Weg naar As 39 Bus 14

3600 GENK

info@nemech.be

Ik/Wij(*) deel/delen ​(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen:

Besteld op(*)/Ontvangen op(*):

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening  consument(en): (enkel indien herroeping op papier gebeurt)

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.